Co mówi prawo pracy o urlopach pracowniczych?

Jednym z istotnych praw pracownika jest prawo do urlopu Jest ono zagwarantowane nie tylko przez przepisy prawa pracy ale także przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.

Zagadnienie urlopu wypoczynkowego zostało zawarte w przepisach działu siódmego kodeksu pracy. Kwestia ta jest tematem omawianym przez prowadzącego szkolenie prawo pracy 2020, kodeks pracy szkolenia.

Z kolei zaś sposób wyliczania płacy za czas odpoczynku zobrazowany jest licznymi przykładami gdy omawiana się wynagrodzenie pracowników szkolenie.

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego zawarte jest w art. 152 kodeksu pracy. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu. Warto zaznaczyć, iż pracownik nie może zrzec się tego prawa. W przepisie tym mowa o pracowniku. Oznacza to, iż osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie może wystąpić z wnioskiem o jego udzielenie.

Warto także zaznaczyć, że urlop wypoczynkowy jest okresem ochronnym. W trakcie tego urlopu pracownik w sposób szczególny chroniony jest przed wypowiedzeniem. Może jednak podczas urlopu zostać zawarte z pracownikiem rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu urlopowego. W obecnym stanie prawnym wymiar urlopu wynosi 20 dni w przypadku jeżeli staż ten kształtuje się na poziomie niższym niż 10 lat. Z kolei zaś 26 dni urlopu jest należne pracownikowi jeżeli ma staż urlopowy co najmniej 10 lat.

Należy również wspomnieć, iż pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w całości. Podział urlopu na części może nastąpić jedynie na stosowny wniosek pracownika. W takiej sytuacji co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Co bardzo istotne, pracownik nie może przenieść swojego prawa do urlopu na inną osobę. Jakiekolwiek oświadczenie pracownika w tej kwestii jest bezskuteczne.

Aby dokładnie zrozumieć zasady ustalania prawa do urlopu i wymiaru należy zgłosić się na szkolenie prawo pracy 2020. W trakcie szkolenia trenerzy postarają się naleźć właściwą odpowiedź na zadane przez uczestników, czasem trudne pytania.